Technical Program Committee

Zheng Dou
Harbin Engineering University

Yan Zhang
University of Oslo

Shui Yu
University of Technology Sydney

Joey Tianyi Zhou
A*STAR

Hikmet Sari
Nanjing University of Posts And Telecommunications

Bin Lin
Dalian Maritime University

Yun Lin
Harbin Engineering University

Guangjie Han
Hohai University

Ruolin Zhou
University of Massachusetts Dartmouth

Chao Li
RIKEN-AIP

Guan Gui
Nanjing University of Posts And Telecommunications

Zheng Ma
University of Southern Denmark

Jian Wang
Fudan University

Lei Chen
Georgia Southern University

Zhenyu Na
Dalian Maritime University

Peihan Qi
Xidian University

Jianhua Tang
Nanyang Technological University

Congan Xu
Naval Aviation University

Ali Kashif
Manchester Metropolitan University

Liang Zhao
Shenyang Aerospace University

Weina Fu
Hunan Normal University

Danda Rawat
Howard University

Yuan Liu
Tongji University

Yi Zhao
Tsinghua University

Ao Li
Harbin University of Science and Technology

Guyue Li
Southeast University

Lingchao Li
Shanghai Dianji University

Yulong Ying
Shanghai University of Electric Power